• آخرین محصولات :

  • در حال اجرا :

ردیفنام پروژهکارفرماطبقهمحل پروژهجزییات
1ماهان 2نیما سازان ماهان1 بلوک 11طبقه سنندج جزییات
2ماهان 3نیما سازان ماهان1 بلوک10طبقه سنندج جزییات
3ماهان 4نیما سازان ماهان1 بلوک9طبقه سنندج جزییات
4ماهان 1نیما سازان ماهان1 بلوک12طبقه سنندج جزییات
5پروژه فیروزه تعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان2 بلوک 7طبقهمشهد جزییات
6پروژه یاقوتتعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان1 بلوک 9طبقهمشهد جزییات
7پروژه الماستعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان1 بلوک 9طبقهمشهد جزییات
8پروژه میلاد نیایشایران خودروسازه2 بلوک 9طبقهتهران جزییات
9مجتمع فرهنگیان فاز 2تعاونی مسکن استان چهارمحال بختیاری5 بلوک 9طبقهشهرکرد جزییات
10پروژه میلاد 5خانه سازی سپاهان2 بلوک 12طبقهاصفهان جزییات
11پروژه زمردتعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان2 بلوک 8طبقهمشهد جزییات
12پروژه میلاد 15خانه سازی سپاهان2 بلوک 12طبقهاصفهان جزییات