• آخرین محصولات :

  • نمایشگاهها :

ردیفنام سال برگزاریجزئیات پروژه
1دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 1391 جزییات بیشتر
2یازدهمین نمایشگاه سرمایشی وگرمایشی 1391 جزییات بیشتر
3اولین گردهمایی صنعت تاسیسات ایران 1391 جزییات بیشتر
4اولین نمایشگاه تجهیزات وفناوری نوین صنعت ساختمان 1388 جزییات بیشتر
5همایش وکنفراس تهویه مطبوع هتل المپیک1389 جزییات بیشتر
6همایشونمایشگاه انبوه سازان وصنایع برترساختمان1388 جزییات بیشتر
7اولین نمایشگاه خانه مدرن1389 جزییات بیشتر
8نهمین نمایشگاه سرمایشی وگرمایشی 1389 جزییات بیشتر
9اولین نمایشگاه ساختمانی استان کردستان (نمایشگاه سنندج) 1387 جزییات بیشتر
10 دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 1389 جزییات بیشتر
11هشتمین نمایشگاه سرمایشی وگرمایشی1388 جزییات بیشتر
12دهمین نمایشگاه سرمایشی وگرمایشی1390 جزییات بیشتر
13دومین نمایشگاه تجهیزات وفناوری نوین صنعت ساختمان1389 جزییات بیشتر
14سومین نمایشگاه تجهیزات وفناوری نوین صنعت ساختمان1390 جزییات بیشتر
15دومین نمایشگاه خانه استاندارد1389 جزییات بیشتر
16دومین نمایشگاه خانه مدرن 1390 جزییات بیشتر
17یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 1390 جزییات بیشتر